Európsky súdny dvor, C‑448/17 EOS KSI Slovensko s. r. o. proti Jánovi Dankovi, Margite Dankovej, za účasti: Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS

Za týchto okolností nie je zrejmé, že vnútroštátna právna úprava dotknutá vo veci samej porušuje zásadu efektivity, pokiaľ ide o právo združení na ochranu spotrebiteľa vstúpiť ako vedľajší účastník do konania v sporoch týkajúcich sa spotrebiteľov v situácii, ako je situácia vo veci samej. V dôsledku toho okolnosť, že vnútroštátna právna úprava priznáva právomoc v oblasti vydávania platobných rozkazov súdnemu úradníkovi, ktorý nemá postavenie sudcu, nemôže ohroziť zachovanie potrebného účinku smernice 93/13, pokiaľ je preskúmanie neprítomnosti nekalých podmienok v dotknutej zmluve sudcom stanovené v štádiu výkonu platobného rozkazu alebo v prípade odporu proti platobnému rozkazu. V dôsledku toho pri takejto...

Najvyšší súd Slovenskej republiky 4XObdo/21/2017

Zdroj UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: CD Consulting s.r.o., so sídlom Politických vězňů 1272/21, Nové Město, Praha 1, Česká republika, IČO: 26 429 705, zast. advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 36 864 421, proti žalovanému: T. O., nar. XX. W. XXXX, prechodne bytom I. XX, za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného Spolok právnej ochrany spotrebiteľa (SPOS), so sídlom Čajaková 1, 040 01 Košice, IČO: 42 244 552, zast. advokátom JUDr. Jánom Dorkinom, so sídlom Námestie baníkov 17/33, 048 01 Rožňava, o zaplatenie 532,00 eur s príslušenstvom, vedenom na...

Najvyšší súd Slovenskej republiky 25XCdo/190/2016

Zdroj UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: CD Consulting s.r.o., so sídlom v Prahe 1, Nové Město, Politických vězňů č. 1272/21, Česká republika, IČO: 264 29 705, právne zastúpenej: doc. JUDr. Branislavom Fridrichom, PhD., advokátom a konateľom Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grösslingova č. 4, IČO: 36 864 421, proti žalovanej: H. U., bytom v Q., za účasti: Združenie spotrebiteľov Slovenska, o.z., so sídlom v Banskej Bystrici, Janka Kráľa č. 7, IČO: 423 091 66, právne zastúpené: Mgr. Henrichom Schindlerom, advokátom so sídlom v Banskej Bystrici, Janka Kráľa č. 7, o zaplatenie 857,13 € s...