Krajský súd v Trenčíne 6CoE/55/2017

Z obsahu spisu má odvolací súd za preukázané, že oprávnený zanikol výmazom z obchodného registra dňa 02.08.2016 bez právneho nástupcu, čím stratil procesnú subjektivitu. Nakoľko ide o neodstrániteľnú podmienku konania, okresný súd konanie zastavil.

Pokiaľ ide o tvrdenie spoločnosti BL Finance, s.r.o., IČO: 44 307 683, že súd mal v konaní pokračovať s touto spoločnosťou, považuje odvolací súd za nesprávne. K postúpeniu pohľadávky medzi oprávneným a spoločnosťou BL Finance, s.r.o., IČO: 44 307 683 z hmotnoprávneho hľadiska došlo dňa 21.09.2009, avšak z procesného hľadiska bol súdu doručený návrh na pripustenie zmeny účastníka konania až dňa 13.02.2017, kedy oprávnený už ako účastník konania neexistoval.

Zdroj

Dátum vydania rozhodnutia: 29. 03. 2017

UZNESENIE

Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Stanislavy Markovej a sudkýň Mgr. Stanislavy Miklánkovej a JUDr. Ivety Sopkovej v exekučnej veci oprávneného GE Money, a.s. „v likvidácii”, so sídlom Bratislava, Bottova 7, IČO: 17 324 220, t. č. vymazaný z obchodného registra dňa02.08.2016, zastúpeného advokátskou kanceláriou SOUKENÍK – ŠTRPKA, s.r.o., so sídlom Bratislava811 08, Šoltésovej 14, IČO: 36 862 711 proti povinnému L. S., bytom N. nad N., W. č. XXX/X €,o vymoženie 512,85 € s príslušenstvom, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou zo dňa 14. februára 2017 č. k. 3Er/517/2009 – 31, takto

r o z h o d o l :

I. Uznesenie okresného súdu vo výroku I.  p o t v r d z u j e .

II. Odvolanie spoločnosti BL Finance, s.r.o., IČO: 44 307 683, so sídlom 811 08 Bratislava, Šoltésovej 14, IČO: 44 307 683 proti výroku II. a III.  o d m i e t a .

o d ô v o d n e n i e :

1. Napadnutým uznesením okresný súd ako súd prvej inštancie vo výroku I. zamietol návrh na pripustenie zmeny účastníka konania zo dňa 31.01.2017, doručený Okresnému súdu Bánovce nad Bebravou dňa 13.02.2017. Vo výroku II. vyhlásil exekúciu za neprípustnú a výrokom III. exekúciu zastavil. Svoje rozhodnutie odôvodnil poukazom na § 37 ods. 1 prvá veta, ods. 3, 4, 5, § 57 ods. 1 písm. g), §58 ods. 1, § 196, § 200 ods. 5 Exekučného poriadku, § 61, § 62, § 64, § 67, § 161 ods. 2 C.s.p., § 19ods. 2, § 20a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

2. Uviedol, že dňa 13.02.2017 bol súdu súdnym exekútorom doručený návrh na pripustenie zmeny účastníka konania na základe podania spoločnosti BL Finance, s.r.o., IČO: 44 307 683 zo dňa 31.01.2017, doručeným exekútorovi dňa 31.01.2017, ktorým žiadal, aby súd pripustil, aby z konania na strane oprávneného vystúpila spoločnosť GE Money, a.s., IČO: 17 324 220 a na jej miesto vstúpila spoločnosť BL Finance, s.r.o., IČO: 44 307 683 z dôvodu postúpenia predmetnej pohľadávky na základe rámcovej zmluvy o postúpení pohľadávok. Okresný súd zistil, že oprávnený (spoločnosť GE Money, a.s. „v likvidácii“, IČO: 17 324 220) neexistuje (ex offo bol vymazaný z Obchodného registra), teda nemá procesnú subjektivitu (spôsobilosť na práva a povinnosti) a ani nemôže konať pred súdom a ide o neodstrániteľný nedostatok podmienok konania, ktorý nastal dňa 02.08.2016. V danom prípade je zrejmé, že ide o singulárnu sukcesiu, nie o univerzálnu sukcesiu. Taktiež je zrejmé, že v čase spísania a podania návrhu na zmenu oprávneného, oprávnený GE Money, a.s., IČO: 17 324 220 už neexistoval, a teda nemohol podať návrh na zmenu oprávneného. Skutočnosti o prevode práv a povinností vyplývajúcich z exekučného titulu oznámil súdnemu exekútorovi právny zástupca spoločnosti BL Finance, s.r.o., ktorej bola predmetná pohľadávka postúpená. K oznámeniu došlo dňa 31.01.2017, avšak Rámcová zmluva o postúpení bola uzavretá dňa 21.09.2009. Súd mal za preukázané, že k postúpeniu pohľadávky došlo dňa 21.09.2009, avšak uvedené skutočnosti boli súdnemu exekútorovi oznámené až oveľa neskôr, konkrétne 31.01.2017 spoločnosťou BL Finance,s.r.o., ktorej bola predmetná pohľadávka postúpená a súd má za to, že nebola splnená podmienka v zmysle § 37 ods. 3 Exekučného poriadku v tom, že účastníci konania sú povinní bez zbytočného odkladu písomne oznámiť tieto skutočnosti exekútorovi. Ďalej súd poukazuje na to, že oznámenie bolo súdnemu exekútorovi doručené spoločnosťou BL Finance, s.r.o., ktorá nie je účastníkom konania a nie je oprávneným, nakoľko oprávnený je odo dňa 02.08.2016 ex offo vymazaný bez právneho nástupcu a nemá procesnú subjektivitu. S poukazom na vyššie uvedené a citované zákonné ustanovenia súd návrh na pripustenie zmeny účastníka konania zamietol. Z výpisu z Obchodného registra súd zistil, že dňa 02.08.2016 bola spoločnosť GE Money, a.s. „v likvidácii“ dobrovoľne vymazaná z Obchodného registra. Jednou z podmienok konania je spôsobilosť byť účastníkom konania (právna subjektivita). Právnické osoby nadobúdajú spôsobilosť byť účastníkom konania okamihom svojho vzniku a strácajú ju okamihom svojho zániku. Obchodné spoločnosti, medzi ktoré patrí aj spoločnosť s ručením obmedzeným, sú právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného registra, pričom vznikajú dňom, ku ktorému boli zapísané do obchodného registra a zanikajú ku dňu výmazu z obchodného registra. Oprávnený bol vymazaný z obchodného registra, teda dňom výmazu zanikol, čím stratil spôsobilosť byť účastníkom konania. Strata tejto spôsobilosti robí exekúciu neprípustnou, preto súd v zmysle cit. zák. ust. rozhodolo neprípustnosti exekúcie a exekúciu zastavil s tým, že o trovách exekúcie súdneho exekútora súd rozhodne samostatným uznesením po právoplatnosti tohto uznesenia.

3, Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie spoločnosť BL Finance, s.r.o., so sídlom Bratislava 811 08, IČO: 44 307 683 prostredníctvom právneho zástupcu. Namietala nesprávne právne posúdenie veci. Uviedla, že jej súd nesprávnym procesným postupom znemožnil, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces. Dôvodila, že dňa 21.09.2009 spoločnosť GE Money, a.s., ako postupca na strane jednej a spoločnosť BL Finance, s.r.o., so sídlom Bratislava 811 08, IČO: 44 307 683 ako postupník na strane druhej, uzavreli Rámcovú zmluvu o postúpení pohľadávok, predmetom ktorej bol odplatný prevod pohľadávok žalobcu uvedených v prílohe č. 1 zmluvy, vrátane pohľadávky voči žalovanému zo zmluvy č. 1089762451. Spoločnosť BL Finance, s.r.o. a spoločnosť GE Money, a.s. ako pôvodný oprávnený udelili splnomocnenie na zastupovanie v konaní advokátskej kancelárii SOUKENÍK – ŠTRPKA, s.r.o. Podaním zo dňa 31.01.2017 oprávnený BL Finance, s.r.o. oznámil v súlade s ust. § 37 ods. 3 Exekučného poriadku súdnemu exekútorovi, že na základe Rámcovej zmluvy o postúpení pohľadávok došlo k prevodu práv spojených s exekučným titulom zo spoločnosti GE Money, a.s. na spoločnosť BL Finance, s.r.o. Ďalej uviedla, že všetky listinné dôkazy a dokumenty týkajúce sa prevodu vymáhanej pohľadávky sú súčasťou súdneho spisu, preto nevidí dôvod na to, aby bolo zo strany súdu exekučné konanie zastavené a aby sa nepokračovalo so subjektom, ktorý preukázal, že naňho prešli práva vyplývajúce z exekučného titulu. Poukázala na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2M Cdo 4/2009. Preto má za to, že nárok je naďalej vymáhateľný v prospech nového oprávneného, na ktorého prešlo právo vyplývajúce z exekučného titulu. Na záver uviedla, že napadnuté rozhodnutie považuje za predčasné, bol porušený princíp právnej istoty, čl. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky. Navrhla, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a rozhodol o zmene účastníka konania.

4. Povinný ani súdny exekútor sa k odvolaniu spoločnosti BL Finance, s.r.o. písomne nevyjadrili.

5. Krajský súd ako súd odvolací vec preskúmal podľa § 379 a § 380 Civilného sporového poriadku(ďalej len „CSP“) bez nariadenia pojednávania odvolacieho súdu podľa § 385 CSP a dospel k záveru, že napadnuté uznesenie okresného súdu v časti, vo výroku I, je potrebné ako vecne správne potvrdiť podľa § 387 ods. 1 CSP.

6. Návrhom na vykonanie exekúcie sa oprávnený domáhal vymoženia istiny vo výške 512,85 € s príslušenstvom na podklade exekučného titulu – Platobný rozkaz zo dňa 14. novembra 2006 č. k. 57Rob/412/2006 – 21 právoplatný a vykonateľný dňa 07.12.2006. Poverenie bolo vydané súdnemu exekútorovi dňa 15.03.2010. Z výpisu z Obchodného registra vyplýva, že spoločnosť oprávnený -spoločnosť GE Money, a.s. „v likvidácii“ bola dobrovoľne vymazaná z obchodného registra ku dňu 02.08.2016. Vzhľadom k tomu, že oprávnený nemá procesnú subjektivitu a ide o neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, súd napadnutým uznesením exekúciu vyhlásil za neprípustnú a exekúciu zastavil. O návrhu spoločnosti BL Finance, s.r.o. na pripustenie zmeny účastníka konania doručeného súdnemu exekútorovi 31.01.2017 rozhodol tak, že návrh zamietol.

7. Podľa § 161 ods. 2 Civilného sporového poriadku, ak ide o nedostatok procesnej podmienky, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví.

8. Podľa § 61 CSP, procesnú subjektivitu má ten, kto má spôsobilosť na práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva.

9. Podľa § 62 CSP, ak strana nemá procesnú subjektivitu, súd konanie zastaví.

10. Podľa § 19 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, právnické osoby vznikajú dňom, ku ktorému sú zapísané do obchodného alebo do iného zákonom určeného registra, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje ich vznik inak.

11. Podľa § 20a ods. 2 Občianskeho zákonníka, právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo v inom zákonom určenom registri zaniká ňom výmazu z tohto registra, pokiaľ osobitné zákony neustanovujú inak.

12. Z obsahu spisu má odvolací súd za preukázané, že oprávnený zanikol výmazom z obchodného registra dňa 02.08.2016 bez právneho nástupcu, čím stratil procesnú subjektivitu. Nakoľko ide o neodstrániteľnú podmienku konania, okresný súd konanie zastavil.

13. Pokiaľ ide o tvrdenie spoločnosti BL Finance, s.r.o., IČO: 44 307 683, že súd mal v konaní pokračovať s touto spoločnosťou, považuje odvolací súd za nesprávne. K postúpeniu pohľadávky medzi oprávneným a spoločnosťou BL Finance, s.r.o., IČO: 44 307 683 z hmotnoprávneho hľadiska došlo dňa 21.09.2009, avšak z procesného hľadiska bol súdu doručený návrh na pripustenie zmeny účastníka konania až dňa 13.02.2017, kedy oprávnený už ako účastník konania neexistoval. V danom prípade súd procesným postupom neznemožnil uvedenej spoločnosti uskutočňovať jej procesné práva, keďže v predmetnom konaní nie je účastníkom konania a nič je nebráni, si podať nový návrh na vykonanie exekúcie.

14. Pokiaľ ide o odvolanie spoločnosti BL Financne, s.r.o., IČO: 44 307 683 proti výroku II. a III., odvolací súd predtým, než pristúpil k preskúmaniu veci v dôsledku podaného odvolania zisťoval, či bolo podané v zákonom stanovenej lehote, subjektom oprávneným na podanie takéhoto opravného prostriedku, a či smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému zákon takýto opravný prostriedok pripúšťa.

15. Podľa § 386 písm. a) Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) odvolací súd odmietne odvolanie, ak bolo podané neoprávnenou osobou.

16. Podľa § 359 CSP odvolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané.

17. K podaniu odvolania je subjektívne procesne legitimovaná sporová strana. Z obsahu spisu vyplýva, že odvolanie proti napadnutému rozhodnutiu podala spoločnosť BL Finance, s.r.o., so sídlom Bratislava 811 08, IČO: 44 307 683, ktorá v predmetnej veci nevystupuje ako strana sporu a nie je osobou oprávnenou na podanie odvolania proti uzneseniu.

18. S poukazom na uvedené odvolací súd odvolanie podané neoprávnenou osobou podľa ustanovenia § 386 písm. a) CSP odmietol a nezaoberal sa tak ani napadnutým rozhodnutím po vecnej stránke, ani dôvodmi odvolania. Z vyššie uvedených dôvodov nie je potrebné rozhodovať o návrhu spoločnosti BL Finance, s.r.o. na zmenu súdneho exekútora doručeného súdu dňa 28.03.2017.19.

19. Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Trenčíne pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, vakom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne(dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).