Krajský súd v Trenčíne 4Co/359/2017 (žalovaný PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.)

Odvolací súd sa plne stotožnil so záverom vysloveným súdom prvej inštancie o tom, že splatnosť úveru uvedená len v závislosti od počtu splátok, t.j. 42 mesiacov, bez údaja o splatnosti prvej splátky a splatnosti poslednej splátky, nemôže nahradiť náležitosť vymedzenú v ust. § 9 ods. 2 písm. f/ zák. č. 129/2010 Z. z. Čo sa týka ďalšieho určovacieho výroku II., teda určenia, že ustanovenia o zmluvnej pokute uvedené v čl. 8 bod 8.1 Zmluvy o spotrebiteľskom úvere revolvingového typu č. 8500115709 zo dňa 21.05.2015 sú neplatné, aj ohľadom tohto výroku sa odvolací súd stotožnil so záverom súdu prvej inštancie, že...

Ústavný súd Českej republiky I. ÚS 3512/11

Je třeba zdůraznit, že obchodní podmínky ve spotřebitelských smlouvách na rozdíl třeba od obchodních smluv mají sloužit především k tomu, aby nebylo nezbytné do každé smlouvy přepisovat ujednání technického a vysvětlujícího charakteru. Naopak nesmějí sloužit k tomu, aby do nich v často nepřehledné, složitě formulované a malým písmem psané formě skryl dodavatel ujednání, která jsou pro spotřebitele nevýhodná a o kterých předpokládá, že pozornosti spotřebitele nejspíše uniknou (například rozhodčí doložka nebo ujednání o smluvní pokutě). Pokud tak i přesto dodavatel učiní, nepočíná si v právním vztahu poctivě a takovému jednání nelze přiznat právní ochranu. (viac…)